Nasz zespół

Anna M. Zawadzka

kierownik

Profesor UG, doktor habilitowany. Kierownik Zakładu Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Bada wartości i cele w kulturze konsumpcji i ich związki z dobrostanem
psychicznym, szczęściem i dobrymi relacjami z innymi. Zajmuje się także
uwarunkowaniami indywidualnymi dobrostanu w organizacji. W ostatnich
latach jej badania koncentrują się głównie na poszukiwaniu społecznych
uwarunkowań materializmu młodzieży i dorosłych oraz antidotów na
materializm i konsumpcjonizm młodzieży i dorosłych, czyli sposobów na
dobre i mądre życie.

Publikacje

Blanka Kondratowicz

członek zespołu

Doktor, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Naukowo zainteresowana motywacją pracowników, uwarunkowaniami dobrostanu pracownika oraz oddziaływaniem postaw życiowych na wybrane aspekty pracy zawodowej. Psycholog pracy i organizacji posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu treningów rozwojowych dla zróżnicowanych kompetencyjnie pracowników. Prowadzi również konsultacje indywidualne w zakresie projektowania ścieżki kariery.

Publikacje

Magdalena Iwanowska

członek zespołu

Magister, asystent w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Psycholożka społeczna. Absolwentka psychologii organizacji, zarządzania i marketingu oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi wykłady i warsztaty z obszaru psychologii w mediach, public relations i marketingu. Sekretarz czasopisma „Media Biznes Kultura”. Autorka rozdziałów w książkach: „Tajemnice reklamy. Jak reklama wpływa na dzieci i młodzież” oraz „Aktywizmy miejskie”. Członkini projektu „Społeczne uwarunkowania materializmu adolescentów w wieku 13-16 lat” realizowanego w ramach Konkursu NCN OPUS 9. Obecnie pracuje nad doktoratem pt. „Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu materializmu i aktywizmu nastolatków”, w którym ustala, w jaki sposób media społecznościowe kształtują wartości młodych ludzi i czy korzystanie z nich może obniżać materializm i zachęcać do podejmowania działań aktywistycznych. Członkini Laboratorium Psychologii Ekonomicznej. Prelegentka na ponad 20 konferencjach krajowych i zagranicznych. Od ponad 5 lat zajmuje się także organizacją i promocją wydarzeń naukowych i popularno-naukowych oraz wspiera organizacje trzeciego sektora w obszarze komunikacji, budowania strategii marki, a także praktycznego wykorzystania technologii.

Publikacje

Dorota Godlewska-Werner

członek zespołu

Doktor, adiunkt, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Przywództwa w Organizacjach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych UG, pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych w IP UG, członkini European Association of Work and Organizational Psychology.

Naukowo i zawodowo zainteresowana rozwojem pracowników, zachowaniami efektywnymi i kontrproduktywnymi w organizacjach oraz szeroko rozumianym przywództwem. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie realizacji projektów szkoleniowo – doradczych dla różnych organizacji oraz badawczych w różnych obszarach.

Publikacje

Aleksandra Peplińska

członek zespołu

Doktor, adiunkt w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii
Ekonomicznej i Psychologii Organizacji, Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych w IP UG, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Transportu realizowanych
na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się: psychologia pracy, praca
a jakość życia osobistego i rodzinnego, równoważenie ról zawodowych
i osobistych, małżeństwa dwukarier, psychologia transportu. Autorka
kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w książkach, 1 monografii
oraz 1 książki pod redakcją. Współautorka narzędzia diagnostycznego
badającego relacje pomiędzy rodzeństwem. Psycholog uprawniony do badań
z zakresu psychologii transportu oraz osób ubiegających się o pozwolenie na
broń.

Publikacje

Doktorantki

Martyna Wojtaś

członek zespołu

Absolwentka psychologii i translatoryki na Uniwersytecie Gdańskim, a także Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej. Koordynatorka międzynarodowych projektów tłumaczeniowych. Doktorantka w Instytucie Psychologii, członkini Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Prowadzi badania poświęcone motywacji do pracy oraz jej związków z jakością życia i wyznawanymi wartościami. We wrześniu 2013 roku otworzyła przewód doktorski pod tytułem „Osobowościowe korelaty postaw wobec pracy zawodowej”.

Publikacje

Joanna Duda

członek zespołu

Aleksandra Głobińska

członek zespołu

Absolwentka Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – specjalizacja w zakresie psychologii organizacji i zarządzania oraz psychologii międzykulturowej. Zainteresowania naukowe to wpływ aktualnego środowiska oraz kultury, w której żyjemy na rozwój dzieci i młodzieży. Zawodowo zajmuje się międzynarodową rekrutacją pracowników na stanowiska z sektora finansowego, IT oraz sprzedaży.

Martyna Kostyra

członek zespołu

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Psychologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczka licznych projektów naukowo-badawczych z obszaru kultury oraz innowacji i gospodarki. Zainteresowania naukowe to konsumpcja doznaniowa (w szczególności kulturalna) oraz jej wpływ na dobrostan i poznawcze funkcjonowanie człowieka. Zawodowo zajmuje się komunikacją i organizacją obywatelskiego wydarzenia z sektora NGO.

Publikacje

 

Osoby współpracujące

Dorota Dykalska-Bieck

członek zespołu

Doktor, adiunkt w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Psycholog-nauczyciel. Zajmuje się diagnozą małych dzieci, prowadzi konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym w kierunku rozwijania ich kompetencji społecznych i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz poznawczego. Interesuje się zagadnieniami wpływu reklamy i kultury konsumpcji na rozwój dzieci i ich rodzin. Aktywny członek Zarządu Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy (do 2018 r.) i Stowarzyszenia Edukacji bez granic.

Anna Szabowska-Walaszczyk

członek zespołu

Absolwentka psychologii, Studium Doktoranckiego Psychologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonatka zaangażowania pracowników, promująca ideę pozytywnej psychologii organizacyjnej poprzez rozwój potencjału pracowników. Od 2008 roku aktywnie zajmuje się problematyką zaangażowania pracowników. Członkini Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Autorka wielu publikacji w zakresie zaangażowania pracowników (m. in. Wydawnictwo Naukowe PWN, Psychologia Jakości Życia) oraz uczestniczka polskich i zagranicznych konferencji.

Wielokrotnie wyróżniana za wybitne osiągnięcia, m. in. laureatka stypendium dla najlepszych doktorantów. W październiku 2013 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Dopasowanie komplementarne i suplementarne jako wyznaczniki zaangażowania w pracę”.

Publikacje

Judyta Borchet

członek zespołu

Magister, asystent w projekcie „Społeczne uwarunkowania materializmu
nastolatków w wieku 13-16 lat”.

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obecnie kontynuuje naukę za studiach doktoranckich.
Interesuje się psychologią rodziny. Tematykę konsekwencji doświadczania
parentyfikacji eksploruje podczas badań własnych w ramach doktoratu.
W pracy asystenta-doktoranta w ramach projektu NCN realizuje badania
z udziałem młodzieży i ich rodzin.

Publikacje

Rafał Rymkiewicz

członek zespołu

Psycholog. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją w zakresie psychologii organizacji i zarządzania. Obecnie słuchacz Studium Doktoranckiego, w czerwcu 2013 roku otworzył przewód doktorski pod tytułem „Preferowane cechy pracy zawodowej a aspiracje życiowe i dobrostan w okresie adolescencji i we wczesnej dorosłości”.

Realizuje badania nad rolą i miejscem pracy w hierarchii wartości młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla ich dobrostanu.